p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

New World Order.

USA:s president Dwight D. Eisenhower avslutade sin ämbetsperiod med ett tal i januari 1961. Han varnade då för "otillåten påverkan" från det militär-industriella komplexet. Detta var med all säkerhet en passning till hans efterträdare John F Kennedy. Det kom senare att visa sig att varningen var befogad.Här kan du se Eisenhowers tal till nationen:

Ike's Warning Of Military Expansion, 50 Years Later
http://www.legalscandal.info/video/Ikes_Warning_Of_Military_Expansion_50_Years_Later.mp4
   (2:36 min)

I USA går den militära organisationen hand i hand med de företag som levererar krigsmaterial. Tillsammans utgör de det militär-industriella komplexet. Miljontals männinskor jobbar i företagen. De är till största delen privatägda. Om USA ägnar sig åt krigföring runt om i världen så kommer behovet av krigsmaterial att öka. Det ger jobb för de anställa inom krigsmaterialindustrin. Vinsterna för de tillverkande företagen ökar. Deras privata ägare ökar sina förmögenheter. Ägarna förväntas dela med sig såtillvida att de ger bidrag till demokraternas eller republikanernas partikassor – allt beroende på vilket parti som för tillfället har makten. Uteblir bidragen så minskar företagens möjligheter att få de lukrativa kontrakten. Som ett exempel på de värden som omsätts inom krigsmaterialindustrin kan nämnas att den amerikanska helikoptertillverkaren Bell levererade ca 3000 helikoptrar under Vietnamkriget. Man kan säga att de olika aktörerna har en win-win-situation. Ju mer krig desto bättre. Eller tänker jag fel? Det är trots allt någon som ska betala för krigföringen. Om jag inte är helt felunderrättad så är denne "någon" den amerikanske skattebetalaren. Det gäller att övertyga denne, varje dag, om att nationen behöver en välutrustad krigsmakt. "Det gäller att aldrig slappna av då det gäller terrorism och kommunism" blir meddelandet till skattebetalarna.

Kennedy demonstrerade ganska omgående efter sitt tillträde att han inte ville ha någon maktdelning med det militär-industriella komplexet. USA:s engagemang i Sydostasien var vid denna tidpunkt blygsamt. Kennedy hade likväl tidigt aviserat att trupperna i Vietnam skulle dras tillbaka. Redan i detta läge hade han skaffat sig mäktiga fiender inom komplexet.

Värre skulle det bli. 1959 hade Fidel Casto tagit över på Kuba. Han utropade en kommunistisk diktatur. USA hade plötsligt kommunismen in på knutarna – endast 15 mil från Floridas sydliga kust. Castro städade upp i huvudstaden Havanna. Staden var ett populärt tillhåll för amerikanska miljonärer. Prostitution, narkotika och spelverksamhet var "big business". Castro stängde ned dessa verksamheter utan att kompensera ägarna, maffian, i första hand lokaliserad till Miami och New Orleans. Maffian var fast besluten om att Castro skulle avlägsnas på ett eller annat sätt. Man hade förhoppningar om att göra gemensam sak med den nytillträdde presidenten, Kennedy, som ogillade den kommunistiska diktaturen.
1961 hade CIA och maffian lyckats samla ihop ca 1500 exilkubaner. Dessa tränades under ledning av CIA i Florida. Planen var att styrkan skulle invadera Kuba sjövägen samtidigt som det amerikanska flygvapnet skulle ge understöd genom bombning. Man hade utsett en landremsa, Grisbukten på Kubas sydkust, som lämpligt ställe för landstigning. Natten till den 14:e april började man anfallet. CIA:s utlovade flygunderstöd uteblev i stort sett. Styrkan blev därför ett lätt byte för den i numerär överlägsna kubanska styrkan. Efter tre dagar var slaget över. Ca 100 exilkubander hade stupat. Resterande ca 1400 togs tillfånga. Dessa löstes senare ut från sin fångenskap av USA. Man skickade barnmat och mediciner till Kuba för ett värde motsvarande 53 miljoner dollar. Vreden inom CIA och maffian var stor efter detta fiasko. Man ansåg att Kennedy hade svikit eftersom flygunderstödet uteblivit.

Den 22:a november 1963 mördades Kennedy i Dallas, Texas. Den officiella versionen, fastslagen av den s.k. Warren-kommissionen, var att Kennedy mördades av en ensam galning. Hans namn var Lee Harvey Oswald. Han kom aldrig att lagföras eftersom han mördades 48 timmar efter det han gripits. Efter att ha tagit del av de amerikanska privatspanarnas uppgifter anser jag att det finns övertygande bevisning för att mordet på Kennedy var en konspiration. Aktörer inom det militär-industriella komplexet anses som huvudansvariga. Ett antal personer inom CIA samt medlemmar ur maffian i Chicago och New Orleans anses som ansvariga för planering och utförande. OBS! Det var inte så att CIA centralt hade "godkänt" denna operation. Organisationen i sin helhet kan därför inte belastas för mordet.


Lee Harvey Oswald skjuts av den kriminelle nattklubbsägaren Jack Ruby. Observera att det står personer bakom Oswald. Det är troligt att Ruby försetts med en revolver som hade en svag laddning. Skottet skulle inte genomtränga Oswald och därefter träffa andra. Oswald avled inte av skottet. Han mördades i ambulansen eller på sjukhuset. Den polisman som står till vänster om Oswald har en ljus kostym för att på så sätt markera att han inte är måltavla.

 
        Lee Harvey Oswald                              Prince Philip


 
                 Jack Ruby                               Gustaf VI Adolf

Mordet utfördes när Kennedy kom i bilkortege genom centrala Dallas. När man kommit fram till Dealey Plaza ekade skotten. Hundratals människor blev vittne till mordet. Ett antal amatörfilmare och amatörfotografer har dokumenterat mordet. När man ser deras filmer och fotografier så inser man att konspiratörerna velat utforma mordet som en maktdemonstration. Det hela var dessutom teatraliskt utformat. Hela världen kunde ta del av det hemska, skrämmande och obegripliga. Mer om mordet på John F. Kennedy hittar du här: Politiska mord i USA

Begreppet New World Order (NWO) har funnits åtminstone 60 år. Under detta begrepp finns löst sammansatta nätverk. Privatspanarna har utpekat vissa s.k frimurarloger som anhängare av NWO. De enskilda medlemmarna kan var höga företrädare inom militär, polis, politik, näringsliv och offentlig förvaltning. Hemlighetsmakeriet omkring frimurarlogerna är stort. Privatspanarna anser att de personer som konspirerat mot John F. Kennedy, på den högsta nivån, var/är anhängare av NWO. Gemensamt för anhängarna av NWO är att man tycker att demokrati är en dålig idé. På det organisatoriska planet har man hämtat sina idéer från den italienska maffian. NWO-familjen styrs av ett diktatoriskt överhuvud, eller "Don" som är den italienska benämningen. Eftersom många av dessa förfogar över avsevärda förmögenheter så vill man ha ett större inflytande över det som sker på det världsekonomiska planet. Det finns en hel del information på nätet angående NWO. En del mycket bra information men också sådant som jag betraktar som rent nonsens. Några presenterar den nya världsordningen med fullständiga organisationsscheman samt nummer och namn på de personer som ska ingå i den kommande världsregeringen. Fiktion eller verklighet? Döm själv.

NWO och religion
NWO har skapat en religiös image omkring nätverket. Syftet är att framstå som en fredlig och rättrådig organisation. Ett annat syfte är att uppnå acceptans inom CIA. För att få "inträde" i CIA måste man uppfylla två krav:
tro på marknadsekonomi
tro på kristendom
CIA är en viktig samarbetspartner för NWO. CIA bildades kort efter 2:a världskrigets slut. Redan innan krigsslutet hade många nazsister flytt från det sönderfallande Tyskland. Heta områden för dessa var USA och Sydamerika . USA:s underrättelsetjänst var medveten om den kompetens som fanns inom nazisternas underrättelsetjänst. De flyktade underrättelseofficerarna var kvalificerade krigsförbrytare. Den amerikanska administrationen valde ändå att rentvå dem. Därefter tilldelades de uppdrag inom underrättelsetjänsten. Särskilt begärliga var de som hade kännedom om spionaget mot Sovjetunionen. Dessa krigsförbrytare kom att delta när CIA bildades 1947. Detta är huvudanledningen till den nazistiska och fascistiska kultur som än i denna dag finns inom CIA. OBS! CIA är en delad organisation. Jag har inga belägg för att anklaga hela organisationen för nazism och facism.


NWO har ett nära samarbete med Jehovas Vittnen. Anledningen är att sekten i sin ideologiska uppfattning ligger nära nazismen och fascismen (totalitära system). Auktoritetstro är en av hörnstenarna. Elitism en annan. NWO utnyttjar Jehovas Vittnen för sina kriminella syften. I mina efterforskningar har jag funnit att de vanliga medlemmarna inom Jehovas Vittnen tycks vara omedvetna om att sekten utnyttjas på detta sätt.

Elitism - ett dolt samhällsproblem.
Definitionsmässigt innebär elitism att en grupp människor anser sig stå över andra i något avseende. Det kan vara frågan om egenskaper som de har utvecklat som gjort att de blivit framstående inom sina yrkesområden. Det kan handla om musik, idrott, konst, litteratur, politik o.s.v.. Det finns en inre krets omkring denna elit som vet hur det egentligen förhåller sig beträffande dessa framgångar.


I slutet av 1700-talet gjordes de första försöken med konstgjord befruktning. Djur som hästar, får och grisar inseminerades. Försöken var framgångsrika. Omkring 1880 hade tekniken utvecklats och man gjorde då de första inseminationerna på människor. Jehovas Vittnen fanns med som en intressent vid denna tidpunkt. Man kunde då se de första resultaten. Några av de mest ökända avkommorna är Joseph Stalin (1878 – 1953) och Adolf Hitler (1889 – 1945). Jag har studerat fotomaterial från de ledare som fanns omkring Hitler och funnit att många av dem var resultaten av insemination. Ett flertal forskare har funnit att många ledande nazister led av psykisk ohälsa. P.g.a. dessa omständigheter anser jag att Jehovas har stor skuld i 2:a världskrigets utbrott.

   

 
   

   

Hermann Göring gifte sig med svenskan Carin von Kantzow 1923. De bodde under en period i Stockholm. Göring kom att utveckla ett morfinberoende. Mellan den 2 september och den 7 oktober 1925 var Göring inlagd på en avdelning för våldsbenägna på Långbro Sjukhus i Stockholm. Under såväl 1926 som 1927 var Göring under perioder intagen på Långbro.

Samtliga gärningsmän vid attentatet mot Norrskensflamman, 1940, var resultatet av inseminationer. I Rådhusrättens dom mot stadsfiskalen Ebbe Hallberg, den 3:e februari 1941, förklarades han sinnessjuk.


På 30-talet hade Sixten etablerat sig som en av Jehovas viktigaste donatorer. Genom studier av fotomaterial har jag funnit många stjärnor inom områden som musik och idrott som varit hans avkomma. Hans sista donationer skedde under 1964. Därefter hade Jehovas utsett mig som den som skulle ta över efter Sixten. Jag relaterar mordförsöket på Sixten på Mallorca, 1965, till hans roll som spermadonator.

I början av 70-talet kunde Jehovas se resultaten av mina donationer (= stöld av sperma). Kunderna föreföll att vara nöjda och efterfrågan ökade. Detta var positivt för Jehovas men negativt för mig. Man kan säga att det pågått ett krig omkring mitt DNA alltsedan 70-talet. Jag har utsatts för många mordförsök under årens lopp. Det tilltänkta mordet har utformats som ”olycka” eller ”sjukdom”. Detta är det pris jag tvingats betala för Jehovas spermastölder. Det finns inga samvetsbetänkligheter hos Jehovas. Inställningen är att ”the show must go on”. Kosta vad det kosta vill. Jag har granskat ett stort antal mordfall under de senaste åtta åren. Mitt antagande är att många av offren varit delaktiga i Jehovas spermahantering.

Det finns en lagstiftning i Sverige omkring konstgjord befruktning. Maximalt antal tillåtna barn per spermadonator är sex. Motsvarande lagstiftning finns i alla västeuropeiska länder samt USA. Lagstiftarens tanke, genom denna begränsning, är att förhindra spridning av eventuella genetiska defekter i större skala. Jehovas har överträtt denna lagstiftning i alla länder som jag granskat. I bakgrunden för denna hantering finns anhängarna av NWO.

Det viktigaste syftet med denna blogg är att få en  genomlysning av NWO:s kriminella verksamhet. Om det kan ske så är första steget taget till en avveckling. Många av de som deltar i systemet är helt omedvetna om de risker som de tar. Insemineringsverksamheten som bedrivs under NWO:s beskydd måste bedrivas på ett kriminellt sätt för att vara lönsam. Stöld av sperma är första ledet i produktionskedjan. Unga kvinnor deltar mot betalning. De män som utsätts kan hamna i oönskade faderskap p.g.a. stölderna. Jag känner till fall där mannen har bedyrat att han inte haft sexuellt umgänge med en viss kvinna, men har ändå dömts till faderskap efter genomförda DNA-test. Dessa män blir helt rättslösa vid stölderna. När NWO hittat en man som kan fungera som alfahanne tas ingen hänsyn till lagstiftning beträffande maximalt tillåtna barn per donator. När man sätter sig över lagen på detta sätt utsätter man de som deltar i hanteringen för stora risker. Här har jag funnit att NWO fullständigt struntar i de offer som krävts i spermakriget. Avnämnarna för verksamheten d.v.s de inseminerade kvinnorna tror att de insemineras under lagliga former samt att det sker under sekretess. Det är vad de betala för. Sanningen är att kombatanterna i spermakriget har full kontroll på motpartens förehavanden. Inte en enda inseminering är sekretessbelagd. Principiellt är jag inte motståndare till insemineringsverksamhet så länge som den bedrivs under lagliga former. Jag har inga som helst motiv för att delta i spermakriget. Min förhoppning är att denna blogg ska fungera som en väckarklocka för de som deltar. Jag har noterat att många politiska ledare runt om i världen är resultatet av insemineringar. Per automatik känner de en lojalitet mot systemet eftersom de är del av det. Likväl anser jag att dessa politiker representerar sina väljare bäst om de inte deltar i kriminell insemineringsverksamhet. Alltför många har tvingats plikta med sina liv när de deltagit.

Jag har hämtat följande från Wikipedia:

Lebensborn var i Nazityskland ett mänskligt avelsprogram som gick ut på att förädla den ariska rasen för att skapa den ariska elit som skulle leda världens nya herrefolk. Lebensborn-programmet omhuldades av Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Han ansåg att det skulle trygga Tysklands och tyskarnas framtid som världshärskare. Projektet gick ut på att uppmuntra tyska män att sprida sina överlägsna gener och att ge ogifta unga ariska kvinnor möjlighet att föda sina barn i hemlighet. Barnen skildes sedan, om mödrarna så önskade, från sina mödrar och placerades antingen i särskilda Lebensborn-kliniker som fanns, eller adopterades av ariska familjer, företrädesvis till SS-män. Programmet byggde i allt väsentligt på följande grundstenar:

1. Att man var tvungen att rädda den "nordiska rasen" från undergång som annars ofrånkomligen skulle ske på grund av defekter vid nyfödslar.

2. Samling av alla så kallade germanska folk i ett "rike" som en etapp i skapandet av ett nationalsocialistiskt imperium.

3. Ett folks värde ansågs mätas i dess folkmängd samt på soldaternas och soldatmödrarnas "rasmässiga överlägsenhet". Därför skulle födseltalet ökas och barnen vara av garanterat "renrasigt ariskt ursprung".

De flesta Lebensbornkliniker fanns i Norge. Ungefär 8 000 norska kvinnor födde barn under andra världskriget. Dessa barn skulle efter kriget, i nedsättande mening, komma att kallas "Tyskerunger".


YouTube video:


The kidnapping campaign of Nazi Germany | DW Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=2GLsM169izM    
 (engelska)Rasism.
Rasismen har sitt ursprung i elitismen. Under 2:a världskriget betraktade nazisterna vissa folkslag som ovärdiga (untermensch). Utrotning av judar och romer är de mest ökända exemplen. Sanningen är att de flesta av oss är av blandras. Det finns forskare som använt DNA-teknik för att fastställa vissa folkslags ursprung. Man har då kommit till de mest häpnadsväckande resultat. Slutsats: rasism är idioti.

 
Nazistiska koncentrationsläger och utrotningsläger
.
Då och då försöker NWO att sprida desinformation omkring Förintelsen. Man låter kända personer inom högerextrema grupperingar framträda i media. Några av dem har hävdat att Förintelsen är en bluff. Den har aldrig existerat. Dessa absurda uttalanden är naturligtvis svåra att ta del av för de som hade anhöriga som mördades i koncentrationslägren och utrotningslägren. Personligen anser jag att det finns övertygande bevisning för att Förintelsen har existerat. Jag har gjort en sammanställning som visar de koncentrationsläger och utrotningsläger som användes av nazisterna. Granska gärna denna information. Här hittar du den:

Nazistiska koncentrationsläger och utrotningsläger


Jehovas inseminationssystem.
Syftet med inseminationerna är att frambringa individer som är så livskraftiga som möjligt. Förebilden är avel av djur, exempelvis hästar. Inom djuraveln anses en viss inavel vara förutsättningen för ett lyckat resultat. Det innebär att ett släktskap ska finnas mellan de djur som korsas. S.k. alfahannar används vid djuravel. Dessa är särskilt livskraftiga exemplar vars sperma används vid inseminering av honorna. Vid reproduktion av människor anses inavel vara något negativt. Det innebär, exempelvis, att kusiner rekommenderas att inte reproducera sig.


I mina efterforskningar har jag funnit följande mänskliga alfahannar:

 
Kung Oscar II (f. 1829 - d. 1907)
Hans ungefärliga period för donationer var 18
47 - 1880.


 
Kung Gustaf V (f. 1858 - d. 1950)
Hans ungefärliga period för donationer var 1876 - 1902.

 
King George V of the United Kingdom (b. 1865 - d. 1936).
Hans ungefärliga period för donationer var
1883 - 1910.

 
Tsar Nikolaj II av Ryssland (f. 1868 - d. 1918).
Hans ungefärliga period för donationer var 1886 - 1910.

 
Kung Gustaf VI Adolf
(f. 1882 - d. 1973)
Hans ungefärliga period för donationer var
1900 - 1930.

 
Louis Mountbatten (b. 1900 - d. ????)
Hans ungefärliga period för donationer var 1925 - 1970.

 
Martin Bormann (b. 1900 - d. ????)
Hans ungefärliga period för donationer var 19
25 - 1955.


Gustaf Adolf (b. 1906 - d. 1947)
Hans period för donationer var 192
4 - 1947

 
Sigvard Bernadotte (f. 1907 - d. 2002)
Hans period för donationer var 1925 - 1964.

       
Sixten Westerlund
(f. 1913 - d. 2002)
Hans period för donationer var 1931 - 1964.

 
Prince Philip, Duke of Edingburgh (b. 1921 - d. 2021).
Hans ungefärliga period för donationer var 19
40 - 1980.

 
Per Westerlund.
Jag har aldrig donerat frivilligt. Jag har utsatts för stöld av sperma med start 1964.

Det har hela tiden funnits konkurrerande alfahannar till ovanstående personer. Både Sixten och jag har utsatts för många mordförsök under årens lopp. Under våren 2021 har jag identifierat alfahannen JI. Hans donationer har startat omkring 1961. De är stora. Jehovas har lögnaktigt framställt det som att jag skulle vara donator i hans ställe.

Grigori Rasputin – Jehovas jättebluff.


             Grigori Rasputin
               (1869 – 1916)

Grigori Rasputin var född och uppväxt i byn Pokrovskoye, Tyumen Oblast, Sibirien. Hans föräldrar, Efim Rasputin och Anna Rasputina (f. Parshukova) var bönder.

 
                Efim Rasputin                           Anna Rasputina
                (1841 - 1916)                              (ca 1840 – 1906)


Rasputin hade ingen högre formell utbildning. Han har av historiker beskrivits som en begåvad person. Rasputin hade ett religiöst intresse. Han deltog i ett antal sekter under sin ungdom. I början av 1900-talet hade han bildat en egen sekt. Han blev känd i Sibirien som en ”helig man”. Lokala kyrkliga ledare försåg Rasputin med ett rekommendationsbrev som skulle öppna dörrarna till ledande religiösa figurer i St. Petersburg. Under 1903 besökte han St. Petersburg. Via de religiösa ledarna kom han i kontakt med aristokratin. Det fanns ett stort intresse för ockultism i dessa kretsar i början av 1900-talet. Rasputin lyckades etablera ett intresse för sina idéer inom ockultismen. Via aristokratin kom han senare att introduceras i Tsar-familjen.


Rasputin tillsammans med Tsarina Alexandra Feodorovna och hennes barn.
Fotot taget 1908.

I den ryktesspridning som förekommit omkring Rasputin ingår påståenden om ett sexuellt utsvävande liv. Det har sagts att han var älskare till Tsarens hustru, Alexandra Feodorovna. I ovanstående foto har han placerat i centrum vilket eventuellt skulle kunna tolkas som att han var biologisk far till Tsarens barn.


     Alexandra Feodorovna
     
       (1872 – 1918)

Jag har granskat det fotomaterial som finns tillgängligt på Internet för att om möjligt utreda Rasputins roll i Tsar-familjen.

 
           Tsar Nicholas I                                  Efim Rasputin
             (1796 – 1855)

 Tsar Nicholas I var Efim Rasputins biologiske far.

 
            Anna Rasputina                                Grigori Rasputin

Anna Rasputina var inte Grigori Rasputins biologiska mor.


På ovanstående foto poserar Efim Rasputin samt en
"kvinna" som inte presenteras med namn.


   
                "Kvinnan"                                     Grigori Rasputin                            Efim Rasputin

Mitt antagande är att "kvinnan" är Grigori Rasputins biologiska mor. Hon har inseminerats från Efim Rasputin. Kvinnan var förmodligen en god vän till familjen Rasputin.

   
          Tsar Nicholas II                             Olga Nikolavena                              Grigori Rasputin
            (1868 – 1918)                                  (1895 – 1918)

   
          Tsar Nicholas II                               Tatiana Nikolavena                             Grigori Rasputin
          (1868 – 1918)                                       (1897 – 1918)

   
            Tsar Nicholas II                               Maria Nikolaevna                          Grigori Rasputin
              (1868 – 1918)                                    (1899 - 1918)

   
            Tsar Nicholas II                            Anastasia Nikolaevna                     Grigori Rasputin
               (1868 – 1918)                                    (1901 – 1918)

   
             Tsar Nicholas II                            Alexei Nikolaevich                        Grigori Rasputin
              (1868 – 1918)                                  (1904 - 1918)

I ovanstående jämförelse mellan Tsar Nicholas II, Rasputin och Tsarens barn bedömer jag att Tsar Nicholas II är biologisk far till samtliga barn. Alexandra Feodorovna är inte biologisk mor till barnen. Jag har identifierat tre framstående violinister som mödrar till barnen.

Första världskriget medförde en ekonomisk nedgång i Ryssland. Det feodala samhället gick mot sin upplösning. Under 1916 hade aristokratin fått nog av Rasputin. Man ansåg att han hade ett otillbörligt inflytande på Alexandra Feodorovna. Ett antal personer med anknytning till aristokratin bestämde sig för att mörda Rasputin.

Tidslinje:
1914-07-28: Första världskriget startar. Ryssland ingick i den s.k. Ententen, en koalition bestående av Storbritannien. Frankrike och Ryssland.
1916-12-30: Rasputin mördas.
1917-03-08: Den ryska revolutionen startar.
1918-07-17: Tsaren och hans familj mördas.
1918-11-11: Första världskriget slutar.
1923-06-16: Den ryska revolutionen är slutförd.

Jehovas osaliga ande svävar över Rasputin än i denna dag. Min uppfattning är att Jehovas sökte makt inom Tsar-familjen via Rasputin. Det misslyckades fullständigt. Ryktesspridningen omkring Rasputin kan även haft som syfte att placera honom som stand in för en eller flera alfahannar i Ryssland. Jag har inte funnit några bevis för att Jehovas använt Rasputin som alfahanne - varken i Ryssland eller andra europeiska länder.

Wikipedia:
Grigori Rasputin:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Rasputin

YouTube video:
Boney M - Rasputin


Homosexualitet i Jehovas inseminationssystem.

Först och främst ska sägas att jag inte har några förutfattade meningar (homofobi) beträffande homosexuella personer. Homosexualitet var kriminaliserat i Sverige fram till 1934. Straffbestämmelsen togs då bort. Jag uppfattar att Sverige idag har en tolerant inställning. De mänskliga rättigheterna gäller även för homosexuella personer. Den homosexualitet som finns i Jehovas inseminationssystem kan spåras till alfahannarna. Jehovas har försökt framställa det som att jag är homosexuell. Syftet har varit att få mig att passa in i systemet på ett naturligt sätt men blir grovt lögnaktigt. Jag är inte homosexuell, har aldrig varit och kommer inte att bli.

"Exchange" – Jehovas kassako.
Under år 2020 har jag kartlagt insemineringstjänster som är speciella och som marknadsförs av Jehovas mot den ekonomiska eliten. De som efterfrågar tjänsterna kan vara artister, politiker, företagsledare o.s.v.. I brist på svensk benämning har jag valt att kalla tjänsterna för “Exchange”. Exchange betyder att man byter ut (ersätter) något.

Definitioner:
A = kvinnan
B = mannen
C = barnet
D = biologisk mor till barnet
W = Per Westerlund


Scenario 1:
A och B är ett par som önskar ett barn. W är biologisk far till A och B. De är alltså halvsyskon och vet att de inte kan reproducera sig i denna relation. W ska vara biologisk far till det önskade barnet. Jehovas uppgift är att ta fram lämpliga kandidater som kan fungera i rollen som D. D måste givetvis godkännas av A och B. Därefter insemineras D från W. Om de önskar ett barn som ska hålla hög klass kan priset för D:s tjänster bli högt. Under D:s graviditet “fejkar” A en graviditet genom att stoppa upp textiler framför magen. Hon kan därefter låta sig fotograferas i någon typ av offentlig miljö. Någon paparazzi-fotograf “råkar” se henne och tar en bild som visar hennes mage. Senare publiceras den i lämpligt media. I samband med C:s födsel “försvinner” A under några dagar. Därefter visar sig A med det nyfödda barnet.


Scenario 2:
A och B är ett par som önskar ett barn, C. Det finns inget släktskap mellan dem. W är biologisk far till A. A vill att W ska vara biologisk far till C. A insemineras från en man vars sperma kan vara stulen. Det kan även vara en man som donerat frivilligt. Samtidigt insemineras D från W. När graviditeter är fastställda för A och D meddelar A sin partner, B, att hon är gravid. Förlossningarna för A och D koordineras. De befinner sig på samma sjukhus. När förlossningarna är genomförda utväxlas A:s barn mot D:s. A:s barn säljs vidare till ett annat par som önskar ett barn. De betalar Jehovas för denna tjänst vilket reducerar den totala kostnaden för A.


Scenario 3:
A och B är ett par som önskar ett barn, C. W är biologisk far till A och B. Det önskade barnet ska ha W som biologisk far. De har en överenskommelse om att A ska insemineras från en man som föreslås av Jehovas. Samtidigt ska D insemineras från W. Här har jag påträffat ett antal fall där W:s sperma bytts ut mot B:s. A har initialt varit omedveten om förhållandet men upptäckt bedrägeriet efter en tid.


Ovanstående typer av människohandel är lukrativ för Jehovas. Det är naturligtvis frågan om grov brottslighet. De par som ger sig in i denna typ av affärer exponerar sig för stora risker. Jag har granskat ett 30-tal fall där A, B eller C mördats. Offren uppges aldrig som mördade. De har omkommit i en “olycka”, avlidit i “sjukdom” eller begått “självmord”. Brottsplatserna har ofta varit märkta enligt den standard som CIA tillämpar varför det varit enkelt att fastställa att det rört sig om mord i dessa fall.

De barn som fötts enligt modellen “Exchange” får förr eller senare kännedom om sitt ursprung. De frågar sig då varför de blivit föremål för denna typ av elitism. Om de de då inte accepterar elitismen som samhällsidé blir deras ursprung en belastning livet ut.

Jag har inget kriminellt förflutet. NWO har försökt att framställa det som att jag är en grovt kriminell person. Jag har komprometterats för ett antal mord, exempelvis Palmemordet. Det är galet av NWO/Jehovas att tro att jag skulle vilja delta i kriminell verksamhet av den typ som jag beskrivit ovan. De personer inom Jehovas som levererar tjänsterna är grovt kriminella personer. Då och då händer det att någon av dem mördas. För att få stopp på denna galenskap föreslår jag att det tas initiativ inom de rättsvårdande myndigheterna för att bevaka att lagstiftningen omkring insemination av människor efterlevs. Nyckeln till kontroll finns inom DNA-tekniken. Jag föreslår ny lagstiftning som innebär att vem som helst av parterna A, B och C har skyldighet att ställa upp på DNA-test om någon av parterna begär så. Lämplig myndighet utses att administrera förfarandet. Vägran att infinna sig för test ska vara föremål för straffutmätning. Under avdelningen Per Westerlund beskriver jag hur jag i min relation till min före detta maka utsatts för Exchange. Jag anser att jag är olagligt registrerad för faderskap till FW och TW. Jag har begärt hos Solna Tingsrätt och Svea Hovrätt att faderskapet ska hävas. De korrumperade domstolarna har dömt till min nackdel. Det är galet av NWO/Jehovas att tro att jag skulle vilja delta som spermadonator efter dessa justitiemord.

YouTube video:
Muse - Plug In Baby
Operationer.
Jag presenterar i denna blogg många operationer som ingår i spermakriget. Tusentals dödsoffer har krävts. CIA är ansvarigt. Det står helt klart att CIA är en terrororganisation. Under avdelningen CIA omnämner jag William Blum som en av de författare som avslöjat CIA:s verksamhet. Det finns ett flertal andra författare och journalister som dragit samma slutsatser som Blum. Det märkliga är att CIA:s verksamhet har kunnat fortgå decennium efter decennium utan att det politiska etablissemanget i USA reagerat. Till detta kan man sluta sig att CIA står utom politisk kontroll. NWO använder CIA som en paraplyorganisation för den globala terrorverksamheten. Man har lyckats infiltrera nyckelpositioner i många länder. Inom rättsväsendet är det främst domare och åklagare som korrumperats. Genom våld och hot om våld tilltvingar man sig positionerna. I många operationer har avancerad militär teknik använts. Detta tyder på att de militära organisationerna har infiltrerats. Detta gäller främst de länder som är anslutna till NATO. Det finns anledning att tro att många av de ledande personer som ingår i NWO lider av psykisk ohälsa. Det rör sig uteslutande om högerextrema personer med bakgrunder inom fascism och nazism. De har ett släktskap såtillvida att de är resultaten av inseminationer. De utgör ett slags kriminellt brödraskap. Jag föreslår att anhängare av det fria demokratiska samhället organiserar en motoffensiv som går ut på att oskadliggöra dessa galningar.

Några iakttagelser:
Gärningsmännen har.........
- varit välorganiserade.
- visat hög teknisk kompetens, särskilt inom området sprängteknik.
- utformat dåden på ett spektakulärt sätt.
- varit kapabla att påverka medias rapportering om händelserna.
- lagt in antisemitiska inslag i operationerna.
- lagt ut spår vid brottsplatserna som ska associera till den grupp som utfört brotten.


NWO:s reträtt.
Det amerikanska presidentvalet år 2020 är över. De demokratiska krafterna i landet har segrat. Detta är ett svårt bakslag för högerextremismen i USA. Samtidigt har de samlade demokratiska krafterna runt om i världen kunnat konstatera att stödet för fascism och nazism inte utgör något överhängande hot mot världsfreden. Galningarna inom NWO har deklarerat att de inte kommer att ge upp. Man har sett att lögner och förtal inte leder någonstans. Man har inget nytt i verktygslådan. Man får åter drömma sig tillbaka till 30-talet när högerextremismen hade sin storhetstid. Problemet för NWO är att fascismen och nazismen idag är stendöda ideologier. Det finns inget innehåll som är användbart i dagens komplicerade samhälle. De personer inom NWO som är ideologiska företrädare lever i svåra vanföreställningar. Min uppfattning är att detta är ett utslag av psykisk ohälsa. Det i sin tur kan härledas till Jehovas kriminella inseminationssystem.

False Flag operations
En False Flag operation är en händelse som syftar till att få den att se ut som något helt annat än vad den i själva verket är. Anhängarna av NWO använder False Flag som ett verktyg i det pågående kriget mot sina motståndare. Än så länge har NWO inte iklätts någon ideologisk mantel. Personligen anser jag att när man granskar deras operationer så framträder ett mönster som för tanken till 30-talets fascism. Självklart vill inte NWO-anhängarna förknippas med en sådan ideologi. Grundidén är därför att operationerna ska se ut som ondskefulla verk utförda av NWO:s motståndare. Om man kan få världen att tro att så är fallet så kan NWO vinna världsopinionens stöd.

I den pågående konflikten mellan Israel och Palestina har snart sagt alla världens länder polariserats omkring konflikten. Som en del i Israels strategi ingår att parallellt med de militära angreppen ägna sig åt psykologisk krigföring. Viktiga aktörer i sammanhanget är CIA och den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Ledande amerikanska militärer agerar som israeliska stödtrupper.
Dessa militärer har även ledande roller inom NATO. Steg för steg har privatspanarna avslöjat dessa aktörer som anhängare av NWO.

 I den utökade versionen av konflikten beskrivs den som ett religionskrig, ett krig mellan kristendom och islam. Denna beskrivning har tillverkats i första hand för användning inom USA. Högerextrema grupper (t.ex. Tea Party-rörelsen) med anknytning till NWO ser till så att idén om ett religionskrig hålls vid liv.

Ytterligare en spelare i konflikten är den amerikanska oljeindustrin. Eftersom USA är helt beroende av Gulfstaterna för sin oljeförsörjning så kan man inte tillåta en demokratisering i regionen. Om så sker skulle oljeförsörjningen äventyras. För att kväsa den antiamerikanska opposition som finns i Mellanöstern har NWO-anhängarna tagit nya grepp. Den s.k. Islamska Staten, ISIS, är en stor False Flag operation. ISIS är varken en stat eller en islamsk organisation. Det rör sig här om inget annat än terrorism. Den finansieras helt av NWO-anhängarna. Den krigföring som ISIS ägnar sig åt, och som rapporteras i main stream media, har innehållit spektakulära inslag som halshuggning av västerländska journalister. Det finns tvivel om att dessa halshuggningar verkligen ägt rum. Hursomhelst, syftet är uppenbart. Man vill att dessa "dåd" ska exponera det avskyvärda i det "islamistiska".

Under de senaste åren har alltfler länder distanserat sig från de israeliska ledarna (inte från det israeliska folket). Man talar nu öppet om erkännande av Palestina som självständig stat. Sverige har erkänt Palestina. Denna utveckling ses med oro från Israel och deras allierade i USA. Som en del i försöken att vända utvecklingen har man därför företagit ett flertal spektakulära False Flag operationer.

.....................................................................................................

Enligt de amerikanska privatspanarna pågår en process i USA som tar sikte på att avväpna den amerikanska befolkningen. I nuläget har NWO insett det omöjliga i ett maktövertagande så länge som de välbeväpnade medborgarna är beredda att försvara sina rättigheter. Enligt grundlagen har varje amerikan rätten att äga ett skjutvapen. För närvarande finns ingen politisk majoritet för en ändring av denna rättighet. Privatspanarna anser att de massakrer, där ensamma galningar framställts som gärningsmän, som inträffat i USA under de senaste tio åren, är tänkta att få väljarna (och därmed politikerna) på andra tankar. Om tillräckligt många masskjutningar inträffar så kan opinionen svänga så att det uppstår en politisk majoritet för en grundlagsändring som innebär en kraftig begränsning i rätten att äga ett skjutvapen.

En "massaker" som fått stor publicitet i USA är Sandy Hook Elementary School shooting. Den inträffade den 14:e december 2012. Enligt de första rapporterna hade den ensamme galningen Adam Lanza skjutit ihjäl en hel skolklass bestående av barn på lågstadiet. De amerikanska privatspanarna har granskat denna händelse. Man har funnit att allt var en bluff (hoax). Här hittar du en video som redogör för händelsen:


Sandy Hook - The Truth (Controversial Documentary)
https://archive.org/details/SandyHook-TheTruthcontroversialDocumentaryDen 11:e september 2001 attackerades Pentagon (Washington) samt World Trade Center (New York). Den amerikanska regeringen har utpekat terrorister med koppling till al-Qaida som ansvariga. Sanningen har visat sig ligga på ett annat plan.


World Trade Center, New York. V-märkt.

Fjärrstyrda militära plan träffade World Trade Center.

https://911pilots.org/remote-controlled-aircraft/


Den 7:e januari 2015 attackerades den franska tidningen Charlie Hebdo, Paris. 12 personer, därav två poliser, uppges dödade. Aktionen var en väl planerad False Flag operation. Ett särskilt spektakulärt inslag är den video som visar hur "terroristen" skjuter en liggande polisman i huvudet. När man granskar denna videosekvens ser man att inga blodspår uppstår. Ytterligare en detalj som jag funnit märklig är att den "terrorist" som i slutet av sekvensen plockar upp en löparsko innan hon stiger in i bilen. Man kan se att det är en "tjej" p.g.a de trippande steg hon tar strax innan hon plockar upp skon. Den tredje mannen är alltså en kvinna (FW).

 www.legalscandal.info/video/charlie_hebdo.mp4     
(video mp4-format, 52 sek.)

...........................................................................................................

Motståndet beträffande NWO och False Flag ökar nu över hela världen. Korrumperade mediekoncerner (main stream media) exponerar ständigt False Flag som sanning. Detta ska vägas mot de miljontals bloggare runt om i världen som avslöjar det lögnaktiga och vansinniga. False Flag fördröjer ytterligare lösningen av den ”eviga” konflikten mellan Israel och Palestina.