p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Postadress:
Apartado de Correos, 1009.
Camino Pinillo s/n, cc Carrefour.
29620 Torremolinos
Malaga
Spanien


Jag är uppvuxen i Arjeplog, Norrbotten. Yrkeslivet har bl.a bestått av lärarjobb inom ekonomi och IT.
Under perioden 1980 - 1990 arbetade jag för den engelska ädelmetallkoncernen Johnson Matthey. Huvudsakliga arbetsuppgifter var försäljning / marknadsföring.
1991 registrerade jag det egna bolaget Företagsekonomen. Syftet var att erbjuda småföretagare ekonomitjänster som bokföring, bokslut och deklaration.
Jag är ogift.
På det personliga planet anser jag mig som anhängare av demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Utbildning:
Fil.kand.examen, Uppsala Universitet.
60p Företagsekonomi
20p Matematik
20p Matematisk statistik
20p Pedagogik

Genealogi

Under hösten 2016 har jag lagt ned en hel del arbete för att hitta mitt släktträd. Det något överraskande resultat är följande:
Jag är adopterad tätt inpå min födelse. Mina biologiska föräldrar finns i det rojalistiska Europa. Jag adopterades 1946 av av makarna Johanne och Sixten Westerlund. Även de har sitt biologiska ursprung i det rojalistiska Europa. De är halvsyskon. Min syster EW är adopterad. En av hennes biologiska föräldrar finns i det rojalistiska Europa. EW och jag har olika biologiska föräldrar. Personer inom Jehovas Vittnen har varit inblandade i adoptionerna.

Heinrich Himmler
Under mina tidiga tonår i Arjeplog, kom jag att intressera mig för historien om andra världskriget. En hel del information kom från min familj och mina släktingar. Jag hittade också böcker som gjorde ett starkt intryck. Jag häpnade över den nazistiska idiotin. En av de saker jag fann mest anmärkningsvärd var Heinrich Himmlers rasbiologiska idéer. Han hade en bakgrund som kycklingfarmare innan han blev en av de ledande figurerna inom den tyska nazismen. Det var just som kycklingfarmare han fann grunden för sina idéer. Jag berättade om dessa idéer för mina vänner i Arjeplog.

Stöld av sperma
Under hösten 2016 har jag fått informationen att jag ingått i ett större projekt. NWO har tidigt, mig ovetande, utsett mig som lämplig leverantör av sperma. Den främsta anledningen är mitt rojalistiska ursprung. Jag har analyserat den information som jag fått. Min slutsats är följande:
Minst fem av de partners som jag haft har stulit min sperma. De första tillgreppen har skett redan i mitten av 60-talet. Sperman har använts för produktion av barn som senare hamnat inom yrkesområden som musik, film, media, sport, etc. De kvinnor som inseminerats har känt till min identitet. De har fört denna information vidare till de producerade barnen. Hur många barn som totalt producerats är svårt att uppskatta, men i bedömer jag att det rör sig om åtminstone 500 st. Vad jag utsatts för naturligtvis oacceptabelt. Det återspeglar också den galenskap som finns inom fascismen - en ideologi som ställer sig helt utanför vårt samhälle. De producerade barnen är oskyldiga. Deras identitet kommer inte att avslöjas av mig. Min förhoppning är att några av dem vill framträda frivilligt för att kasta ljus över det fruktansvärda brott som jag utsatts för. Syftet blir att krossa fascisternas ”business” dvs. stöld av sperma för att producera barn. Efter att de har vuxit upp ska de arbeta inom specifika yrkesområden. Jag är mycket bekymrad över denna verksamhet. All genetisk forskning har dokumenterat riskerna med att starta en familj med en nära släkting. I ett system där sperma insemineras från samma man i större skala ökar risken att omedvetna halvsyskon bildar familj. Inom relativt små branscher som musik, film och media, bedömer jag att risken som överhängande.

Rättsfall

Jag är registrerad för faderskap till två barn TW, född 1982 samt FW född 1989. I september 2016 har jag väckt talan mot dem i Solna Tingsrätt, Stockholm. Jag anser att det inte finns någon legal grund för mitt faderskap. Min fd maka, LW, och jag är
halvsyskon. Jag har varit ovetande om detta förhållande under hela vårt äktenskap. LW har varit medveten om förhållandet sedan början av 80-talet. Vårt släktskap har omöjliggjort produktion av barn. LW har framfött två barn. Jag har varit närvarande vid båda förlossningarna. Produktionen av TW har skett genom inseminering av  av LW. Hur det förhåller sig med faderskapet kan man eventuellt gissa sig till:

Video (YouTube): Lady Gaga - Poker Face


Produktionen av FW har skett enligt följande scenario:
Befruktningen av LW och kvinnan X har koordinerats i mars 1989. X
kan ha inseminerats med min stulna sperma men hon kan eventuellt vara inseminerad från någon annan man. Vid förlossningarna har LW och X befunnit sig på samma sjukhus. Kort efter förlossningarna har det barn som framföddes av LW bytts ut mot det barn som framföddes av X. Det finns ingen legal grund för att registrera mig för faderskap till FW i ett sådant scenario. Jag har erbjudit svarande i målet att lösa situationen via ett frivilligt faderskapstest. De har avböjt erbjudandet. Jag har begärt hos Tingsrätten att LW ska testas för eventuellt moderskap till TW och FW. I centrum för denna "historia" finns det kriminella nätverket Jehovas Vitten. Man har en omfattande verksamhet inom artificiell befruktning. Stöld av sperma ingår som ett led i verksamheten.


Jag har företett nedanstående genetiska bildbevisning i min talan:


 
I februari 2017 har Solna Tingsrätt avkunnat dom. Som väntat lämnar domstolen min talan utan bifall. Redan i december 2016 hade Tingsrätten avslagit min begäran om rättsgenetisk undersökning (faderskapstest, DNA). Sanningen är att en rättsgenetisk undersökning definitivt skulle fastställa att jag inte är far till FW och TW. Mitt antagande är att en undersökning dessutom skulle avslöja grov brottslighet. Domaren, Hampus Lilja, kommenterar inte med ett enda ord bevisningen. Dock ger han vägledning i domen med hjälp av följande lagtext:

E
nligt 1 kap. 1 § föräldrabalken finns en presumtion för att fadern till ett barn är den man modern är gift med. Enligt 1 kap. 2 § första stycket samma balk kan dock rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader.

Den
särskilda omständighet som åsyftas i lagtexten är just det släktskapsförhållande som LW och jag har. Den dom som Hampus Lilja avkunnat är ingenting annat än ett beställningsjobb som saknar all juridisk relevans.

Jag har överklagat domen till Svea Hovrätt. I april 2017 avslog rätten min överklagan. Det innebär att man är nöjd med Tingsrättens dom. Fallet är avslutat.

Här kan du ladda ned min överklagan:
Svea Hovrätt    Fallet Jan Karbaat.
Jan Karbaat (1928 - 2017) var en holländsk läkare som specialiserat sig på artificiell befruktning (IVF). Han hade sin klinik i Rotterdam. Under 80- och 90-talet hade han byggt upp en av Hollands största spermabanker. Myndigheterna stängde kliniken under 2009 p.g.a. misstänkta oegentligheter. Vid genomgång av klinikens dokumentation upptäcktes svåra brister beträffande registrering av donatorerna. Holland tillåter maximalt sex barn per donator. Misstanke har uppstått hos inseminerade kvinnor om att Karbaat inseminerat dem med annans mans sperma än den överenskomna. Karbaat har uppgett att han inseminerat 60 kvinnor med sin egen sperma. En grupp bestående av 23 personer har i domstol begärt att Karbaats DNA-profil ska offentliggöras.

Min kommentar: I mina efterforskningar har jag funnit det sannolikt att jag är biologisk far till minst 500 barn. Det underlag som jag använt för bedömning har i huvudsak varit videofilmer och foton. Jag bedömer att tillgreppen skett under ca 35 år. Det tillåtna antalet barn per donator har överskridits i alla länder där inseminering skett. Via studier på Internet beträffande mannens reproduktionssystem har jag funnit information om begränsningarna i detta system. I nuläget (juli 2017) gör jag bedömningen att någon/några av mina biologiska halvsyskon eller kusiner kan vara faktiska donatorer i mitt ställe. Påstående: Jan Karbaat och jag är halvsyskon.

 CIA:s märkning av operationer.
CIA ”märker” sina operationer för att på så sätt informera den inre kretsen att det är just de som ligger bakom en viss operation. Många operationer som presenteras i denna blogg är V-märkta. De refererar då till Sixten eller jag. Siffran 7 återkommer frekvent i operationer utförda under 70-talet. Denna märkning refererar till mig. Anledningen är följande:

En sommarkväll i slutet av 50-talet befann sig ett tivoli i Arjeplog. Jag uppsökte det för att få några timmars underhållning. Jag såg att ett tiotal personer hade samlats kring ett bord där tärningsspelet ”över eller under sju” spelades. Man spelade om pengar. Spelbordet var indelat i tre fält: under sju, sju och över sju. Spelledaren skakade två tärningar i en burk. Därefter vände han burken med botten upp och med tärningarna under. Deltagarna uppmanades att göra sina insatser genom att lägga sina pengar på det fält som man trodde skulle visa summan av de två tärningarna. När det var klart med insatserna lyfte spelledaren på burken så att spelarna kunde se den summa som tärningarna visade. Vinsten vid över eller under sju gav dubbla insatsen tillbaka. Sju gav tre gånger pengarna tillbaka. Under spelets gång noterade jag att Arjeplogsbon ”Girr” From hade anslutit till bordet. Spelledaren uppmanade oss att satsa. Viss munterhet uppstod kring bordet när ”Girr” satsade 50 kronor på ”under sju”– vilket var kvällens högsta insats. Alltför sent upptäckte spelledaren att han hade glömt att skaka tärningarna efter föregående spelomgång. När han lyfte burken visade det sig att ”under sju” vunnit. Spelledaren försökte ogiltigförklara spelomgången men vek sig när ”Girr” och övriga spelare protesterade. Jag imponerades över att ”Girr” var den ende som upptäckt spelledarens misstag samt utnyttjat det. Jag berättade om denna händelse för ett antal personer – vilket CIA noterat.