p;
  RÄTTSSKANDALER
 

Innehållsförteckning.

Per Westerlund

    
 
 

      

                                                        "Forever and ever.................."

Postadress:
Apartado de Correos, 1009.
Camino Pinillo s/n, cc Carrefour.
29620 Torremolinos
Malaga
Spanien


Jag är uppvuxen i Arjeplog, Norrbotten. Yrkeslivet har bl.a bestått av lärarjobb inom ekonomi och IT.
Under perioden 1980 - 1990 arbetade jag för den engelska ädelmetallkoncernen Johnson Matthey. Huvudsakliga arbetsuppgifter var försäljning / marknadsföring.
1991 registrerade jag det egna bolaget Företagsekonomen. Syftet var att erbjuda småföretagare ekonomitjänster som bokföring, bokslut och deklaration.
Jag är o-gift.
På det personliga planet anser jag mig som anhängare av demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Utbildning:
Fil.kand.examen, Uppsala Universitet.
60p Företagsekonomi
20p Matematik
20p Matematisk statistik
20p Pedagogik

Genealogi

Under våren  2021 har jag lagt ned en hel del arbete för att hitta mina biologiska föräldrar. Det något överraskande resultat är följande:
Mina biologiska far är Sigvard Bernadotte. Min biologiska mor är den välkända ryska violinisten Elizabeth Gilels. Hon har inseminerats från Bernadotte. Jag adopterades 1946 av av makarna Johanne och Sixten Westerlund.  Deras biologiska far är kung Gustaf VI Adolf. Sixtens biologiska mor var den välkända schweiziska violinisten Anna Hegner. Personer inom Jehovas Vittnen har varit inblandade i inseminering och adoption.

   
 Elizabeth Gilels  (1919 - 2008)                        Per                      Sigvard Bernadotte (1907 - 2002)               

   
 Elizabeth Gilels  (1919 - 2008)                        Per                      Sigvard Bernadotte (1907 - 2002)

Elizabeth Gilels var född och uppvuxen i Odessa, Ukraina. Hon kom från en familj där det musikaliska intresset var stort. Gilels visade talang som barn och kom senare att utbildas av den berömde musikpedagogen Pyotr Stolyarsky. Mer information om Gilels finns i Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Gilels    (engelska)

På den Internationella Kvinnodagen, 8 mars 1966, uppträdde Gilels tillsammans med sin make Leonid Kogan och sonen Pavel Kogan. De uppträdde inför en liten publik men rysk TV fanns på plats. Det finns en video på YouTube som visar deras framförande av finalen av Vivaldi Concerto RV 551.
 
Elizabeth Gilels - Vivaldi Concerto RV 551     (engelsk undertext, mp4)
https://www.youtube.com/watch?v=GZ1npFqU1W4  (ryska)

Elizabeth Gilels har en koppling till den nuvarande ryske presidenten Vladimir Putin. Mer information hittar du här:

 Victims To The Russian Mafia Violence  (engelska)Heinrich Himmler.
Under mina tidiga tonår i Arjeplog, kom jag att intressera mig för historien om andra världskriget. En hel del information kom från min familj och mina släktingar. Jag hittade också böcker som gjorde ett starkt intryck. Jag häpnade över den nazistiska idiotin. En av de saker jag fann mest anmärkningsvärd var Heinrich Himmlers rasbiologiska idéer. Han hade en bakgrund som kycklingfarmare innan han blev en av de ledande figurerna inom den tyska nazismen. Det var just som kycklingfarmare han fann grunden för sina idéer. Jag berättade om dessa idéer för mina vänner i Arjeplog.

Stöld av sperma
Under hösten 2016 har jag fått informationen att jag ingått i ett större projekt. NWO har tidigt, mig ovetande, utsett mig som lämplig leverantör av sperma. Den främsta anledningen är mitt rojalistiska ursprung. Jag har analyserat den information som jag fått. Min slutsats är följande:
Minst fem av de partners som jag haft har stulit min sperma. De första tillgreppen har skett redan i mitten av 60-talet. Sperman har använts för produktion av barn som senare hamnat inom yrkesområden som musik, film, media, sport, etc. De kvinnor som inseminerats har känt till min identitet. De har fört denna information vidare till de producerade barnen. Hur många barn som totalt producerats är svårt att uppskatta, men i bedömer jag att det rör sig om åtminstone 500 st. Vad jag utsatts för naturligtvis oacceptabelt. Det återspeglar också den galenskap som finns inom fascismen - en ideologi som ställer sig helt utanför vårt samhälle. De producerade barnen är oskyldiga. Deras identitet kommer inte att avslöjas av mig. Min förhoppning är att några av dem vill framträda frivilligt för att kasta ljus över det fruktansvärda brott som jag utsatts för. Syftet blir att krossa fascisternas ”business” dvs. stöld av sperma för att producera barn. Efter att de har vuxit upp ska de arbeta inom specifika yrkesområden. Jag är mycket bekymrad över denna verksamhet. All genetisk forskning har dokumenterat riskerna med att starta en familj med en nära släkting. I ett system där sperma insemineras från samma man i större skala ökar risken att omedvetna halvsyskon bildar familj. Inom relativt små branscher som musik, film och media, bedömer jag att risken som överhängande.

Rättsfall

Jag är registrerad för faderskap till två barn, TW född 1982 samt FW född 1989. I september 2016 har jag väckt talan mot dem i Solna Tingsrätt, Stockholm. Jag anser att det inte finns någon legal grund för mitt faderskap. Min fd maka, LW, och jag är
halvsyskon. Jag har varit ovetande om detta förhållande under hela vårt äktenskap. LW har varit medveten om förhållandet sedan början av 80-talet. Vårt släktskap har omöjliggjort produktion av barn. LW har framfött två barn. Jag har varit närvarande vid båda förlossningarna.

Produktionen av TW har skett genom inseminering av kvinnan AL. Vid förlossningarna har LW och AL befunnit sig på samma sjukhus. Jag fotograferade vid förlossningen av LW:s barn. Jag har detaljstuderat bilderna. Den biologiske fadern till det barn som LW framfödde är TT. Efter det att jag lämnat sjukhuset har detta barn bytts ut (exchange) mot AL:s barn. Den biologiske fadern till det barnet (TW) är MH.


Produktionen av FW har skett enligt följande scenario:
Befruktningen av LW och kvinnan ÅK har koordinerats i mars 1989. LW har inseminerats från TT. ÅK har inseminerats från MH. Vid förlossningarna har LW och ÅK befunnit sig på samma sjukhus. Kort efter förlossningarna har det barn som framföddes av LW bytts ut mot det barn som framföddes av ÅK.

Det finns ingen legal grund för att registrera mig för faderskap till TW och FW i dessa scenarion. Jag har erbjudit svarande i målet att lösa situationen via ett frivilligt faderskapstest. De har avböjt erbjudandet. Jag har begärt hos Tingsrätten att LW ska testas för eventuellt moderskap till TW och FW. I centrum för denna historia finns det kriminella nätverket Jehovas Vitten. Man har en omfattande verksamhet inom artificiell befruktning. Stöld av sperma ingår som ett led i verksamheten.


Jag har företett nedanstående genetiska bildbevisning i min talan:


 
I februari 2017 har Solna Tingsrätt avkunnat dom. Som väntat lämnar domstolen min talan utan bifall. Redan i december 2016 hade Tingsrätten avslagit min begäran om rättsgenetisk undersökning (faderskapstest, DNA). Sanningen är att en rättsgenetisk undersökning definitivt skulle fastställa att jag inte är biologisk far till FW och TW. Mitt antagande är att en undersökning dessutom skulle avslöja grov brottslighet. Domaren, Hampus Lilja, kommenterar inte med ett enda ord bevisningen. Dock ger han vägledning i domen med hjälp av följande lagtext:

E
nligt 1 kap. 1 § föräldrabalken finns en presumtion för att fadern till ett barn är den man modern är gift med. Enligt 1 kap. 2 § första stycket samma balk kan dock rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet, om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader.

Den
särskilda omständighet som åsyftas i lagtexten är just det släktskapsförhållande som LW och jag har. Den dom som Hampus Lilja avkunnat är ingenting annat än ett beställningsjobb som saknar all juridisk relevans.

Jag har överklagat domen till Svea Hovrätt. I april 2017 avslog rätten min överklagan. Det innebär att man är nöjd med Tingsrättens dom. De korrumperade domstolarna har talat. Fallet är avslutat.

   

När de populära dansbanden spelade i Arjeplog var det alltid full rulle och raka rör.
YouTube video: A-ha - Take On Me (Official 4K Music Video)


Fallet Jan Karbaat.

 
                  Jan Karbaat                                                        Per

Jan Karbaat (1928 - 2017) var en holländsk läkare som specialiserat sig på artificiell befruktning (IVF). Han hade sin klinik i Rotterdam. Under 80- och 90-talet hade han byggt upp en av Hollands största spermabanker. Myndigheterna stängde kliniken under 2009 p.g.a. misstänkta oegentligheter. Vid genomgång av klinikens dokumentation upptäcktes svåra brister beträffande registrering av donatorerna. Holland tillåter maximalt sex barn per donator. Misstanke har uppstått hos inseminerade kvinnor om att Karbaat inseminerat dem med annans mans sperma än den överenskomna. Karbaat har uppgett att han inseminerat 60 kvinnor med sin egen sperma. En grupp bestående av 23 personer har i domstol begärt att Karbaats DNA-profil ska offentliggöras.

Min kommentar: I mina efterforskningar har jag funnit det sannolikt att jag är biologisk far till minst 500 barn. Det underlag som jag använt för bedömning har i huvudsak varit videofilmer och foton. Jag bedömer att tillgreppen skett under ca 35 år. Det tillåtna antalet barn per donator har överskridits i alla länder där inseminering skett. Via studier på Internet beträffande mannens reproduktionssystem har jag funnit information om begränsningarna i detta system. I nuläget (juli 2017) gör jag bedömningen att någon/några av mina biologiska halvsyskon eller kusiner kan vara faktiska donatorer i mitt ställe. Påstående: Jan Karbaat och jag är halvsyskon.

 
Fallet "Vera".

 
                    "Vera"                                            Per

Under mina efterforskningar har jag hittills påträffat ett 10-tal fall där jag framställts som biologisk far men att det i själva verket varit andra personer som varit biologiska fäder. Syftet kan ha varit att dölja oönskade faderskap. Jag har granskat foton från en tjej som vi kan kalla "Vera". Av ovanstående foton framgår att jag inte är biologisk far till "Vera". Jag har granskat foton av "Veras" biologiske far. Hans namn är LN. Grovt kriminella fascister inom Jehovas ligger bakom denna galenskap.

Påstådda biologiska faderskap till kända popartister.
I min granskning har jag hittat många fall där Jehovas framställt det som att jag är biologisk far till kända musikartister. Jag har tittat på foton men även analyserat artisternas lagligt registrerade föräldrar. När jag granskat fallen närmare så har det visat sig att jag inte är biologisk far. Här presenterar jag 10 av de mest kända artisterna:

YouTube video:
John Farnham - You're the Voice (Official Video)

Rihanna.

 
                   Rihanna                                          Per

 
                  Rihanna                                          Per

YouTube video:
Rihanna - Rude Boy
Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris


Shakira.

 
                 Shakira                                                   Per

 
                Shakira                                                   Per

YouTube video:
Shakira - Hips Don't Lie


Beyoncé.

 
                 Beyoncé                                             Per

 
                    Beyoncé                                             Per

YouTube video:
Beyoncé - Drunk in Love


Lady Gaga.

 
                  Lady Gaga                                            Per

 
                 Lady Gaga                                            Per

YouTube video:
Lady Gaga - Perfect Illusion


Taylor Swift.

 
             Taylor Swift                                                Per

 
             Taylor Swift                                                Per

YouTube video:
Taylor Swift - Blank Space


Kate Perry.

 
                  Kate Perry                                             Per

 
                 Kate Perry                                             Per

YouTube video:
Kate Perry - California Gurls (Official Music Video) ft. Snoop DoggJennifer Lopez.

 
            Jennifer Lopez                                           Per

 
            Jennifer Lopez                                           Per

YouTube video:
Jennifer Lopez - Ain't It Funny


Alicia Keys.

 
               Alicia Keys                                              Per

 
               Alicia Keys                                              Per

YouTube video:
Alicia Keys - Girl on Fire


Britney Spears.

 
              Britney Spears                                       Per

 
             Britney Spears                                       Per

YouTube video:
Britney Spears - Baby One More Time


Natalie Imbruglia.

 
           Natalie Imbruglia                                   Per

 
          Natalie Imbruglia                                   Per

YouTube video:
Natalie Imbruglia - Torn


Fallet Julian Assange.
Julian Assange grundade WikiLeaks 2006. Under 2010 publicerade WikiLeaks hemligstämplat material som den amerikanske underrättelseofficeren Chelsea Manning kommit över under sin tjänstgöring i Bagdad (Mord som säkerhetsåtgärd i Bagdad, 2007). I materialet fanns videofilmen “Collateral Murder” som fick publicitet över hela världen.

I augusti 2010 var Assange inbjuden att delta i en konferens i Stockholm. Arrangör var Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Under konferensen blev Assange bekant med två kvinnor, Anna Ardin och Sofia Wilén. De kom senare att brottsanmäla Assange för sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt.

Jehovas har framställt det som att jag skulle vara biologisk far till Julian Assange. Jag är inte biologisk far till Assange. Jag har heller ingen anknytning till de båda kvinnorna.

 
             Julian Assange                                        Per

 
              Julian Assange                                  Per


 
              Anna Ardin                                           Per

 
                 Sofia Wilén                                       Per


OBS! OBS! OBS!
"CIA:s märkning av operationer"
har flyttats till avdelningen CIA - ett terrornätverk.