p;
  RÄTTSSKANDALER
 
 

Innehållsförteckning.

Tuve-raset, 1977.Rasade hus i stadsdelen Tuve i Göteborg.

Ett jordskred inträffade i stadsdelen Tuve i Göteborg den 30 november 1977. Skredet startade strax efter kl 16 och pågick ca 4 minuter. Förödelsen blev stor. Nio personer omkom och 65 bostäder förstördes. Värdet av det förstörda beräknades till ca 50 milj. kronor.

Jag har granskat denna händelse under antagandet att den utgör del av spermakriget.

Denna operation innehåller alla de sedvanliga element som kan tillskrivas CIA:s nazister. För att utföra en operation som denna krävdes expertkunskaper inom geoteknik. Självklart fanns inga CIA-agenter som besatt sådana kunskaper. Man har anlitat ”konsulter” på annat håll. Här faller mina misstankar på personer inom Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. I CIA:s planering för åtgärder efter jordskredet har ingått att se till så att ”rätt” personer fick uppdraget att utreda skredet. Anmärkningsvärt. är att redan redan den 6 december anlände ett forskarteam från USA till Göteborg. Man spenderade tre dagar i staden. Man publicerade en rapport 1980. Den är kortfattad. Det är knappast troligt att forskarna kunnat komma fram till några avgörande upptäckter under sin korta tid i Tuve. CIA:s syfte var att låta forskarna fastställa ramarna för den svenska utredningen. Experter inom Chalmers kom att delta. De främsta experterna inom geologi i Sverige finns inom Statens Geotekniska Institut (SGI, Linköping). Även de har avlämnat ett antal rapporter om skredet. Vad var det då som CIA ville sopa under mattan med hjälp av dessa experter inom geologi? I det följande pekar jag på omständigheter som rapporterna har undvikit att behandla.

Tuve är beläget i en del av Göteborg som räknas till Götaälvens dalgång (Göteborgsgrenen). Skredet inträffade i en tvärgående sidodal till Kvillebäckens dalgång, som sträcker sig tvärs över Hisingen från Göta älv till Nordre älv. De geotekniska förhållandena är komplicerade och daterar sig ända till istiden. Merparten av bebyggelsen i Tuve ligger på mark som består av lera. Denna jordart har nackdelen att den är känslig för förändringar i de hydrologiska systemet. Om leran mättas med vatten så förlorar den sin hållfasthet. Om den då är belastad av bebyggelse så kan ett jordskred inträffa. Det har inträffat ett flertal jordskred i Götaälvens dalgång – exempelvis Surte (1950) och Lödöse (1953). På så sätt var skredet i Tuve inte unikt.

De metrologiska förhållandena i Tuve under månaderna innan skredet har kunnat fastställas. SMHI hade en mätstation i det närbelägna Säve. Det visade sig att augusti månad varit extremt torr med endast 14 mm nederbörd mot normalt 81 mm. Under september och oktober var nederbörden i stort normal. De eventuella torrsprickor som bildats i jordlagret under augusti kunde lätt absorbera denna nederbörd. November blev ovanligt blöt med 120 mm mot normalt endast 63 mm


Källa: SGI, Rapport No 10, Tuveskredet 1977-11-30.

I ovanstående diagram påpekas att november inte var exceptionell. I media hade förekommit spekulationer om att den rikliga nederbörden var huvudorsaken till skredet. Forskarna avfärdade denna teori.

En annan teori som behandlats avser den vägtrumma som fanns vid Tuve Kyrkväg.


 Vägtrumman fanns vid det gula X:et. Dess uppgift var att leda vattnet från Tuvebäcken under
Tuve Kyrkväg och vidare i östlig riktning mot Göta älv.

Det hade förekommit uppgifter från de boende i området om att det myckna regnandet i november medfört att vägtrumman inte hade kapacitet att leda bort allt vattnen från Tuvebäcken. Den sektion av Tuve Kyrkväg som är grön och som visas ovan hade genomgått en ombyggnad på 30-talet. Vägen byggdes på en bank som var ca 1- 1,5 m hög. Vid vägtrumman var höjden ca 3 m. Denna bank kom att fungera som en damm när vattnet samlades på den västra sidan av sektionen. Området översvämmades.


Ovanstående skiss visar ett tvärsnitt av Tuve Kyrkväg vid vägtrumman. Till vänster syns
vägbanken. Trycket från den vattenindränkta leran mot "startblocket" anges med beteckningen
P
W  (water pressure). Ovanför leran samlades vatten mot vägbanken.
Källa: SGI, Rapport No 10, Tuveskredet 1977-11-30.

Privatspanarna har funnit att anledningen till översvämningen var att vägtrumman var igensatt. Här hade nazisterna lyckats med konststycket att hindra flödet genom vägtrumman genom att täppa till den. Området väster om Tuve Kyrkväg blev vattensjukt. Kort tid innan raset hade vittnen observerat att en spricka hade bildats i vägbanan längs den gröna sektionen (ca 80 m). Slutligen blev trycket på vägbanken så stort att den rasade. Tuve-rasets start var ett faktum. "Startblocket"  låg på sluttande berggrund. Lerans skjuvhållfasthet var lika med noll i blocket vilket gjorde att det gled iväg när vägbanken rasade. Därefter rasade "glidsjok" efter "glidsjok" i sydöstlig riktning ned i älvdalen. Från geoteknisk utgångspunkt var valet av uppdämning vid vägtrumman optimal. Som framgår av skissen ovan så sluttade "startblocket" relativt brant vilket underlättade initieringen av raset. Endast personer med expertkunskaper i geologi kan ha stått för valet av denna plats. Det är troligt att gärningsmännen haft tillgång till kartor som använts när området exploaterades på 60-talet. Då fanns kartor som visade berggrundens utseende vid den "gröna" sektionen.


Flygfoto som visar Tuve efter raset. Observera hur lermassorna förflyttat bebyggelsen. Längst
ned kan man se hur Tuvevägen tryckts nedåt. Sex av dödsoffren bodde på adresser på
Almhöjdsvägen (radhus). I bildens mitt har jag markerat vägtrummans placering med ett gult X.


Skiss som visar rasmassornas rörelseriktning. Den svarta konturen markerar rasets kanter.
Källa: The National Academies Press, The Landslide at Tuve.


Rasordning i Tuve-skredet. Pilen "Spricka" pekar på den punkt där vägtrumman fanns.
Tuvebäcken syns undertill. Källa: SGI, Rapport No 11a, Tuveskredet. Slutrapport.

Via intervjuer av vittnen till raset har forskarna kunnat sammanställa rasordningen:

Område 1.
Strax efter kl 16 uppstod en spricka i Tuve Kyrkväg. Sprickan är markerad i skissen ovan. Delar av Tuve Kyrkväg rasade i sydöstlig riktning. Husen på Snarbersstigen gled iväg i sydöstlig riktning.

Område 2 a.
Husen på Snarberget gled iväg i ett bakåtgripande skred.
 
Område 2 b.
Husen på Tångelund gled iväg samtidigt som husen i Område 2 a.

Område 2 c.
Husen på Hedelundsvägen gled iväg ungefär samtidigt som husen i Område 2 a och 2 b.

Område 3 a.
Husen på Tångenvägen gled iväg.

Område 3 b.
Resterande hus på Tångelund gled iväg ungefär samtidigt som husen i område 3a.

Område 4 - 7.
Ett bakomgripande skred inträffade på Almhöjdsvägen. Radhuslängorna gled iväg en efter en.

Hela rasförloppet var över efter ca 4 minuter. Skredet var ca 800 m långt. Bredden var som störst där skredet stannade upp, ca 600 m. Höjden från markytan till rasets botten var ca 10 m där den var som störst.

I andra operationer som haft karaktären av katastrof har CIA alltid sett till så att den utvalda målgruppen drabbats så hårt som möjligt. Mitt antagande är att Jehovas hade stor insemineringsverksamhet i Tuve vid den aktuella tidpunkten.

Efter raset återuppbyggdes vissa områden. Här gjorde man förstärkningar av jordlagret ned till berggrunden med hjälp av sprutbetong.


Tuve rasområde idag.

Här kan du ladda ned rapporter beträffande Tuve-raset:

SGI, Rapport No 10. Tuveskredet 1977-11-30 (1981).                        sgi-r10.pdf        (7,19 MB)

SGI, Rapport No 11a. Tuveskredet Slutrapport (1984).                     sgi-r11a.pdf      (5,22 MB)

The National Academies Press, The Landslide at Tuve (1980).      national_acdemies_report.odt        (engelska, 7,28 MB)